Nyheder

kolonihavehus

Nyhedsbrev for maj 2021

Det seneste nyhedsbrev fra bestyrelsen er udsendt.

Bl.a meddeles dato for havevandring, og at fejringen af foreningens 90-års fødselsdag er udskudt til bedre tider, fordi det er usikkert om alle virusrestriktioner vil være fortid i august.


Nyhedsbrev for april 2021

Så er der nyhedsbrev fra bestyrelsen. Find det i din e-mail, eller klik på linket.

Det indeholder oplysninger om den nyligt konstituerede bestyrelse samt om "åbent hus" i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Se nærmere i Kalenderen og siden med Bestyrelse og vedtægter.

Øvrige hovedpunkter – om genbrugsbeholdere, fællesarbejdejde, containere, frivillige opgaver og loppemarked – er desuden opsummeret i de næste fire afsnit:


Genbrugscontainere på foreningens fælles affaldspladser

Pas på med sorteringen, når du putter ting i de fælles genbrugsbeholdere:
● Pap, metal og plastic skal i hver sin beholder.
● Der må ikke komme fx juice-kartoner i containeren til pap.
● Beholderne må ikke overfyldes. De skal kunne lukkes helt. Hvis der ikke er plads, må du tage dit affald med tilbage og putte det i din egen skraldespand e.l.
● Beholderne er ikke en erstatning for kommunens genbrugsstationer. Hvis du har fx store mængder pap, der skal smides ud, så tag det med på genbrugsstationen. Den nærmeste ligger på Vægtergangen 1300 meter fra vores forening og er åben fra kl. 10 onsdag-søndag (ma.-ti. lukket).


Fællesarbejde og container 1.-2. maj

Første fællesarbejdsdag er lørdag 1. maj kl. 10-12 for Engvej 65A-65K og Signelilvej 79-97. Hvis du er forhindret den dag din have har fællesarbejde, er du velkommen til at deltage på en af de andre fællesarbejdsdage.

Der kommer containere til haveaffald og storskrald søndag 2. maj kl. 10-12.
Husk, at der er begrænsninger for, hvad vi må putte i containeren til storskrald. Blandt andet må vi ikke bruge den til farligt affald, jord, cement, gamle hvidevarer og elektronik.


Frivillige opgaver

Der har allerede meldt sig folk til en stor del af de frivillige opgaver i foreningens drift – se listen sidst i nyhedsbrevet. Men der mangler stadig hænder og hoveder til følgende:

● Pasning af container i Strandvejsafdelingen 11. juli
● Pasning af container i Engvejsafdelingen 11. juli (sammen med Gitte, Engvej 67U)
● Pasning af containere i begge afdelinger 12. sept.
● Organisering af 90-års fødselsdag 7. aug.


Privat loppemarked 26. juni kl. 11-16

Bestyrelsen indrykker en samlet annonce i markedskalenderen. Haver som vil deltage med en bod på stien ud for haven, tilmelder sig på Info@HF‐Strandbo.dk senest 8. maj.


Ingen standerhejsning

Fælles standerhejsning udgår af kalenderen. Det skyldes, at der stadig er begrænsinger mht. at mødes.
Men Ole og Svend Erik fra Signelilvej 69 og 64 sørger igen i år for at flaget vajer over Strandbo.


Vand i hanerne nu

Der er nu åbent for vandet. I Engvejsafdelingen tyder det desværre på, at vi måske har en lækage som det ikke er lykkedes os at finde.

Alle i Engvejsafdelingen bedes kontrollere at de ikke har åbne vandhaner og at deres stophaner virker. Hvis nogen oplever at vand siver op eller der kommer sænkningshuller så giv straks besked.


Spuling af de fælles kloakker

Årets spuling af de fælles kloakker foregår fredag den 9. april. I den forbindelse har andelshaverne mulighed for at tilkøbe spuling af egne kloakker for en pris af 400,- kr. + moms. Tilkøb bestilles ved forinden at sende mail til: sp1@thorskilde.dk, med angivelse af navn, have-adresse, tlf.nr. og mail.


Om generalforsamling 2021

Der er udsendt besked pr. mail om generalforsamling 2021, inkl. udførlig årsberetning. Det mest presserende gælder selve afholdelsen: Det aktuelle forsamlingsloft gør det umuligt at mødes så mange, og bestyrelsen har en række gode grunde til ikke at ville holde generalforsamling online.

Der er ikke indkommet motiverede forslag til behandling. Det eneste der kræves stillingtagen til, er altså budget, regnskab og sammensætning af bestyrelsen, og det foreslås derfor, at disse – som beskrevet i det udsendte materiale – betragtes som vedtaget, hvis ingen medlemmer skriftligt gør indsigelse inden 10. april. Se nærmere i det udsendte materiale.

Bestyrelsen vil så indkalde til et ”fællesmøde” i Hf. Strandbo i løbet af sæsonen, når forsamlingsrestriktionerne forhåbentlig er lempet, og her kan vi få mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen. Tid, sted og dagsorden vil blive oplyst med mindst 14 dages varsel.


Vand i hanerne snart

Hvis temperaturen er til det, forventes der at blive åbnet for vandet den 27. marts. Man må åbne for sine haner efter kl. 16:00. Hvis det ikke er muligt at åbne, vil der komme ny meddelelse.


Indbrud

Bestyrelsen har observeret, at der har været indbrud på søndre gang i Strandvejsafdelingen. De berørte er informeret, men alle opfordres til at tjekke deres haver. Ud over selve indbruddet, vil fx en opbrudt dør kunne medføre, at der flytter en ræv ind i huset.


Nyhedsbrev for januar/februar 2021

Så er årets første nyhedsbrev udsendt. Find det i din e-mail, eller klik på linket. Hovedpunkterne – generalforsamling, valg til bestyrelsen, og ræve i haverne – er også opsummeret herunder.


Generalforsamling ’21

Vi satser stadig på at holde generalforsamling ti. 23. marts. Men vi kan stadig være berørt af forsamlingsforbud i marts, så vi arbejder sideløbende på planer for at håndtere en udskydelse igen i år.

Af hensyn til planlægningen opfordrer vi alle der har forslag til generalforsamlingen, til at sende forslag med motivation til info@hf-strandbo.dk så hurtigt som muligt og ikke vente til sidste frist.


Valg til bestyrelsen

På årets generalforsamling skal vi vælge
● Kasserer (Else genopstiller)
● 1 nyt bestyrelsesmedlem for 2 år (Claus genopstiller ikke) og
● 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år (Jesper N og Jonas genopstiller ikke).

Der skal altså findes et bestyrelsesmedlem og to suppleanter, for at foreningen kan fungere på lovlig vis. Skriv til info@hf-strandbo.dk og meld dig allerede i dag!


Ræve i haverne

Ræve ses dagligt i haverne og på stierne i begge afdelinger. De betragtes ikke som skadedyr, og de er ikke farlige! Derfor kan man heller ikke bede myndighederne om hjælp, som det er tilfældet med rotter. Men det er bedst at der ikke bliver for mange af dem i byen. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse, hvordan man kan give ræven mindre lyst til at bo i kolonihaven.