Haveforeningen Strandbo

Nyheder

kolonihavehus

Nyhedsbrev november/december 2020

Der er udsendt nyhedsbrev. Fra indholdet:

● Siden sæsonen sluttede 31. oktober, må man ikke overnatte i haverne. Og lige så vigtigt: Man må ikke benytte affaldsspande og containere, for de bliver ikke tømt igen før til april.
● Port og låger skal være låst hele døgnet. Hvis en port/låge er svær at låse op, så brug ikke vold. Gå ind ad en anden indgang, og giv bestyrelsen besked på info@hf-strandbo.dk så problemet kan blive løst.
● Der lukkes for vandet en uge tidligere end meddelt. Det sker lø. 12. december fra kl. 10. Husk at lukke for din haves stophane inden da.
● Bestyrelsen arbejder hen mod at holde generalforsamling 23. marts 2021.


Om Åbent Hus og affald

Pga. stigende Coronasmitte aflyses åbent hus 27. okt. Bestyrelsen kan som altid kontaktes via info@hf-strandbo.dk.

Husk at skraldespande tømmes sidste gang mandag 26. okt. Vi beder jer om heller ikke at lægge affald i de fælles genbrugscontainere efter søndag 25. okt., da de ikke bliver tømt igen før til foråret.


Referat af generalforsamlingen 12. aug.

Så er der referat fra Generalforsamlingen 12. august. Og desuden opdaterede vedtægter.


Nyhedsbrev september 2020

Nyhedsbrev for september er nu udsendt. Hent det her, hvis det ikke ligger i din e-mail, og læs mere om vinterlukning (se også længere nede) og desuden bl.a.:
● Strandbos 90-års fødselsdag (”Same procedure …”?) i 2021. Interesserede kan henvende sig ved Åbent Hus 27. okt. kl. 18.30 eller på bestyrelsens e-mail.
● Vejudlæg i Strandvejsafdelingen.
● Arbejdsgruppe vedr. belåning af lodder i HF Strandbo: Kontakt bestyrelsen hvis du vil deltage.
● Orientering af bestyrelse og naboer o.a. hensyn, når huse sættes til salg.

Husk at orientere bestyrelsen hvis du flytter, skifter tlf.-nr. eller e-mailadresse; ellers kan du gå glip af vigtige oplysninger.


Vinterklargøring

● Beboere på nordsiden af Strandvejsafdelingen (Signelilvej 24-32 og 88-97) skal huske, at græs, ukrudt og buske på stien fra Tovelillevej til Amager Strandvej skal holdes nede. Det står knæhøjt nogle steder lige nu.
● Man må ikke bo i sin have fra 1. nov. til 31. marts! Vi risikerer politianmeldelse.
● Foreningens udvendige låger skal være låst hele døgnet fra 1. okt. til 1. maj.
● Vi lukker for vandet søndag 6. dec. kl. 12, medmindre der kommer frostvejr inden da. Følg med på mailen.
● Luk for din haves stophane, og tøm rørene. Vi opfordrer til at stophanen er lukket hele vinteren.
● Hvis vi får en hård vinter, bliver der brug for at nogen påtager sig snerydning på Tovelillevej og Amager Strandvej. (Tak til Benny, Engvej 65B, som rydder sne på Engvej).
● Undlad at låse lågerne til den enkelte have. Brandvæsen og evt. bestyrelse har brug for let adgang, hvis der sker ulykker.


Revision af priser og gebyrer

Listen med Priser og gebyrer, som altid kan findes på siderne "Bestyrelse og vedtægter" eller "Praktiske oplysninger", er opdateret.

Der er ændringer til satserne for:
● Indskud ved køb af andel
● Indskud ved ændring af andelsbevis
● Restancegebyr ved for sen betaling af haveleje
● Leje af klubhus
● Telefonpenge til formand og kasserer.


(Gen)indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen 2020 kan nu afholdes, og den finder sted onsdag 12. august kl. 19.00 på Restaurant Kastrup Fortet, Amager Strandvej 246, 2300 København S.

Klik her for at hente den oprindelige indkaldelse med alle bilag og den reviderede dagsorden. (Også udsendt pr. e-mail).

Som følge af restriktioner for størrelse af forsamlinger beder vi om at man i videst muligt omfang
● kun stiller med en person pr. have,
● tilmelder sig på forhånd pr. e-mail til INFO@HF-STRANDBO.DK

Det er også muligt at stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt.


Rettelse: Alligevel container på Engvej 12. juli

Den flinke vognmand gjorde et ekstra forsøg, og containeren til haveaffald står nu klar på Engvej til opfyldning sø. 12. juli kl. 10-12.

(Der blev tidligere givet besked om, at renovationsselskabet ikke havde kunnet aflevere containeren, fordi der stod biler parkeret).


Nyhedsbrev for juni

Foreningens nyhedsbrev for juni måned er netop landet i jeres e-postkasser. Der er bl.a. nyt om:

● Container til haveaffald 12. juli.
● Bestyrelsens havevandring i ugerne derefter. Der vil særligt blive kigget på hækkenes bredde og højde.
● Generalforsamling, forventeligt 12. august på Fællespladsen. Nærmere besked i juli.
● De mange regler vedr. affald og sortering. Og kommunens magiske Affalds-ABC.
● Parkering ved Strandvejsafdelingen.


Nyhedsbrev for maj

Der er udsendt nyhedsbrev for maj måned. Læs bl.a. om:

● Der er valgt ny bestyrelse. Både den, årets budget og sidste års regnskab kan findes under Bestyrelse og vedtægter.
Kalenderen er opdateret, bl.a. med en del ændrede datoer for Åbent Hus hos bestyrelsen.
● Klip din hæk ind, hvis den har bredt sig ud mod stien. Ellers kan skraldebiler o.a. ikke komme igennem.
● Årets generalforsamling afventer fortsat besked om ophævelse af forsamlingsforbuddet.
● Hvis du er i tvivl om, hvad vi hver især har pligt til mht. hæk, havegang, hegn m.m. – så læs s. 3 i nyhedsbrevet, hvor det hele er opsummeret.


Gennemgang af fejl og mangler med TDC

Mandag 27. april gennemgår bestyrelsen sammen med TDC fejl og mangler forårsaget af gravearbejdet i efteråret. Hvis I har noget, som vi skal tage op, bedes I sende besked til bestyrelsen senest søndag 26. april.

Noter kort:
● Fejl/mangler
● Navn
● Adresse
● Telefonnummer.


Mens vi venter på en generalforsamling

Vi kan fortsat ikke samles til generalforsamling. Og foreningens vedtægter tager ikke højde for en situation, hvor generalforsamlingen ikke kan afholdes. Men foreningen skal jo køre videre og betale sine regninger. Bestyrelsen foreslår derfor, at de fleste af punkterne på den dagsorden, som blev udsendt i begyndelsen af marts, udsættes til den kommende, "rigtige" generalforsamling, men at vi uden at samles fysisk kan forhåndsgodkende regnskab, budget og bestyrelsens sammensætning. Der har ikke meldt sig yderligere kandidater til bestyrelsen o.a. poster, så vi kan uproblematisk indsætte den foreslåede bestyrelse ved fredsvalg.

Du kan hente brevet fra bestyrelsen her. Det er også udsendt til alle e-mailadresser på bestyrelsens medlemsliste.


Nyhedsbrev for april

Man kan hente nyhedsbrevet for april her. Det er også udsendt til alle e-mailadresser, som bestyrelsen er bekendt med. Der er bl.a. nyt om, hvad virussen betyder for containerdag, fællesarbejde m.m.:


Container til haveaffald og storskrald

Containere til haveaffald og storskrald er åbne søndag 3. maj, jf. kalenderen. Vi beder jer komme i følgende tidsrum, så man bedre kan holde afstand:

Strandvejsafdelingen
Nordre gang mod banen, kl. 10.00-10.30
Søndre gang mod Strandvejen, kl. 10.30-11.00
Nordre gang mod Strandvejen, kl. 11.00-11.30
Søndre gang mod banen, kl. 11.30-12.00

Engvejsafdelingen
Nordre gang, kl. 10.00-10.45
Søndre gang, kl. 10.45-11.30


Fællesarbejde 2. maj

Der er fællesarbejde for Engvej 67 og Signelilvej 24-41 lø. 2. maj kl. 10 som beskrevet i kalenderen.

Disse opgaver skal løses, uden at mere end 10 personer er samlet:
● lugning af fællesplads og bocciabane
● forårsrengøring af toiletter og klubhus
● lugning af fællesarealer på Engvej
● lugning langs fortovet ved Strandvejen.

Bestyrelsen opfordrer til, at man "siver forbi" og tager en tørn.


Status på udbedring af foreningens stier

Bestyrelsen er i kontakt med TDC Net, som senest har meddelt, at arbejdet med en gennemgang bliver genoptaget, så snart virus-situationen tillader det.


Nybyggeri og tilbygning, fx etablering af drivhus

Alt byggearbejde kræver byggetilladelse fra Københavns kommune. For at du kan søge om en fuldmagt fra foreningen til at søge kommunen om byggetilladelse, skal foreningens byggereglementer være overholdt, ligesom det skal sandsynliggøres over for bestyrelsen, at det påtænkte byggeri overholder reglerne i vejledningen fra Københavns kommune. Du finder nyeste version af vejledningen på kommunens hjemmeside.

Bestyrelsen skal have en kopi af den modtagne byggetilladelse inden du kan påbegynde dit byggeri.


Affald

Husk at
● beholderne skal kunne lukkes; hvis de ikke kan lukkes, vil de ikke blive tømt.
● plast skal være helt rent, inden det kommes i containeren. Plast, der har været eksempelvis kød i, skal vaskes op, inden det smides ud. Hvis beholderne kommer til at lugte pga. urent affald, skal foreningen betale for rengøring af containerne.
● bio-containerne er kun til biologisk nedbrydeligt husholdningsaffald. De grønne poser er meget tynde. Husk at binde knude på og brug eventuelt dobbelt-pose, så der ikke løber væde ud i beholderen.
● man må ikke putte haveaffald i bio-containerne.

Vi har bestilt ny forsyning af bio-poser. Vi lægger nogle ruller poser frem i fælleshusets overdækkede terrasse. Her kan du hente så længe lager haves. (Brug den almindelige portnøgle for at låse op til havestuen).


Parkering ved Strandvejsafdelingen

Husk at fortælle jeres gæster om reglerne for parkering omkring Strandbo:
● I Københavns kommune er det ikke tilladt at parkere med hjul oppe på kantsten/fortov, og der må kun parkeres i den ene side af vejen.
● Signelilvej er brandvej, og der skal altid være plads til at udrykningskøretøjer og renovationsbiler kan komme frem.
● Parkering henvises til Amager Strandvej og langs foreningen på Tovelillevej.
● Det er ikke tilladt at parkere på festpladsen eller vores stier.
● Byggematerialer o.l. må ikke læsses af på Signelilvej uden for porten.

Både i Engvejsafdelingen og Strandvejsafdelingen gælder, at indkørsler og stier ikke må spærres af biler, cykler, byggematerialer eller andet. Stierne er brandveje.


Generalforsamling m.m. udskydes fortsat

Der afholdes ikke standerhejsning eller generalforsamling 19. april, da det endnu ikke vides, hvornår forsamlingsforbuddet ophæves. Der bliver indkaldt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel, når det er muligt.

Der bliver ikke holdt ordinære bestyrelsesmøder og ”åbent hus”, før myndighedernes anbefalinger ændres. Man kan kontakte bestyrelsen på den sædvanlige e-mailadresse. Opgiv gerne havenummer, og evt. telefonnummer.

Se også nyhedsbrevet for marts.


Affald

Der bliver hentet affald fra 1. april. Det betyder også, at vi snart får leveret nye containere til Pap, Plast m.m. Sørg for at holde affaldspladser ved Engvej og toilethuset på Signelilvej rene og pæne. Forsinkelser i tømningen kan forekomme under virus-lukningen. Hvis der ikke er plads i en beholder, må man tage affaldet med tilbage og afvente tømning.

Kommunens planer for afhentning af affald for det næste halvår findes her: For Engvej og for Signelilvej.


Generalforsamlingen udsættes

På baggrund af myndighedernes nye tiltag og initiativer for at inddæmme COVID-19 – herunder forbud mod forsamlinger på over 100 personer – anser bestyrelsen det ikke som forsvarligt at afholde Strandbos generalforsamling 2020 d. 18. marts, da foreningen består af over 100 andelshavere.

Indtil videre udskydes generalforsamlingen til april, hvor det tilstræbes at holde Generalforsamlingen i forbindelse med Standerhejsning 19. april.

Det kan naturligvis ændre sig, hvis omstændighederne ændrer sig. Fortsættelse følger.


Vand i hanerne

Der åbnes for vandet lø. 21. marts. Alle stophaner skal være lukket fra kl. 9 (hvis du ikke allerede har gjort det). Du må åbne for dine haner kl. 14.

(Der er tidligere meddelt en anden, foreløbig dato. Men det er lø. 21., der gælder).

Holdet, som åbner for vandet, kan godt bruge et par medhjælpere mere. Vil du være vandmester, så mød op på Fællespladsen kl. 10.00.


Spuling af fælles kloakker

Årets spuling af de fælles kloakker foregår torsdag den 2. april.

I den forbindelse kan andelshaverne få spulet egne kloakrør for en pris af 400,- kr. + moms. Spuling bestilles ved i forvejen at sende mail til: jonas@thorskilde.dk, med angivelse af navn, have-adresse, tlf.nr. og mail.


Indkaldelse til generalforsamling

Så er indkaldelse til generalforsamlingen tilgængelig. Den er også udsendt pr. mail. Hvis du ikke har modtaget den: Tjek gerne, om bestyrelsen har din aktuelle mail-adresse.

Generalforsamlingen finder sted on. 18. marts kl. 19:00 på Krunch, Øresundsvej 14.


Generalforsamling

Der er generalforsamling on. 18. marts kl. 19:00 på Krunch, Øresundsvej 14. Se nærmere i nyhedsbrev for januar/februar. Seneste dato for indsendelse af forslag er 15. februar. Indkaldelse udsendes i starten af marts.

Der er brug for to nye personer i bestyrelsen. Hvis man er klar til at tage sin første – eller en ny – tur for Strandbo som medlem eller suppleant, så kontakt gerne bestyrelsen forud for generalforsamlingen på info@strandbo.dk, eller ring til Jesper på 53 86 96 00.


Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben